Opšti uslovi poslovanja
Operativna izvrsnost
Hemofarm razvija programe kontinuiranog unapređenja procesa i procedura i to ne samo u okviru proizvodnje, već u svim drugim sektorima u oblasti Tehničkih operacija – Kvalitetu, Istraživanju i razvoju, Nabavci i Planiranju potreba, kao i u proizvodnim sajtovima izvan Vršca.
Nabavka=Agilnost
Proces nabavke predstavlja značajan segment rada i proizvodnje Hemofarma. Uprkos svim izazovima, Hemofarm kontinuirano unapređuje rad svog Sektora nabavke optimizujući troškove, bez narušavanja kvaliteta, čineći svoju nabavku efikasnom i transparentnom.
U toku postupka nabavke, dobavljači i davaoci usluga se, bez obzira na teritorijalnu pripadnost, tretiraju na isti način. Pri izboru dobavljača vodi se računa da obezbeđuje utvrđeni kvalitet proizvoda, da nudi proizvod po prihvatljivoj ceni, ispunjava rokove, pruža realnu podršku i servis, te informacije korisne nabavljaču i poručiocu, da preuzima odgovornost za potencijalne probleme i transparentno informiše naručioca o problemima porudžbine ili isporuke, kao i da uživa stabilnu finansijsku poziciju. Takođe, za Hemofarm je, kao društveno odgovornu kompaniju, od suštinske važnosti da potencijalni i postojeći dobavljači poštuju prava svojih zaposlenih i da su i sami društveno odgovorni.

U kompaniji postoje definisane procedure za odobravanje novih i praćenje postojećih dobavljača, a prilikom prijema kontroliše se svaka isporučena serija sirovina, pakovnog materijala i ostalih proizvoda i usluga koji jesu predmet nabavke, kao i prateća dokumentacija. Transparentnost odnosa sa dobavljačima osigurana je centralizovanjem procesa nabavki.
Društveno odgovorna nabavka
Koncept održive i društveno odgovorne nabavke nastoji da maksimizuje „cost-benefit“ odnos, aktivno unapređujući pozitivne performanse društveno odgovornog poslovanja, zaštite životne sredine, ekonomskih i socijalnih aspekata.
Postepeno je zamenjivan običan (GC2) karton recikliranim(GD2) kartonom, te je do oktobra 2014. uspešno uvedeno oko 80% recikliranog kartona.
Nabavkom 1 tone osnovnih kutija od recikliranog kartona ostvaruje se ušteda
Ovo je jedan od najboljih primera koji svedoči o svesti kompanije i značaju održivosti u svakom segmentu poslovanja. Osnovne kutije od recikliranog kartona imaju identične performanse kao kutije od nerecikliranog kartona (proizvedenog od pulpe), a pokazalo se da nemaju nikakve negativne efekte na performanse proizvodnih procesa, kao ni na kvalitet gotovog proizvoda.
U cilju ujednačavanja uslova poslovanja za sve potencijalne dobavljače, Hemofarm je izradio i implementirao Opšte uslove i odredbe poslovanja, koji se primenjuju na sve poslovne odnose sa dobavljačima sa kojima nije nešto drugo ugovoreno.

Opšti uslovi i odredbe poslovanja su dostupni svim zainteresovanim stranama.

HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com