Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti
Ovo obaveštenje se odnosi na obradu ličnih podataka od strane rukovaoca Hemofarm AD Vršac.

Hemofarm AD obrađuje lične podatke samo onih nosilaca podataka sa kojima stupa u kontakt u cilju obavljanja svog poslovanja, bilo tako što prikuplja podatke direktno od ovih lica, bilo preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera ili gde je primenljivo, trećih lica.

Podaci o ličnosti se od strane Hemofarm AD uvek obrađuju u skladu sa principom ograničenja roka čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenje konkretne svrhe društva bitno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana.

Pravila o obradi ličnih podataka od strane Hemofarm AD uključuju, ali se ne ograničavaju na, sledeće glavne kategorije nosilaca podataka o ličnosti i vrste podataka o ličnosti:

1. Zaposleni i lica angažovana van radnog odnosa, bivši zaposleni i penzioneri

Hemofarm AD lične podatke zaposlenih lica i lica angažovanih van radnog odnosa, kao i lične podatke bivših zaposlenih i penzionera i članova njihovih porodica, obrađuje pre svega u cilju izvršenja i poštovanja merodavnih propisa koji regulišu postupanje sa ovom vrstom podataka, uključujući ali se ne ograničavajući na propise iz oblasti rada i evidencija iz oblasti rada, penzijskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, poreskih i računovodstvenih propisa, propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu, kao i odgovarajućih sektorskih propisa koji regulišu obradu podataka u farmaceutskoj industriji i drugih sektorskih propisa.

Podaci zaposlenih i drugih radno angažovanih lica se takođe obrađuju u meri u kojoj je to potrebno kako bi bio zaključen i izvršen odgovarajući ugovor sa ovim licima. Podaci ove kategorije lica se obrađuju i po osnovu njihovog pristanka uvek kada je neophodno da takav pristanak bude pribavljen prema merodavnim propisima, odnosno po osnovu legitimnog interesa, kada takav legitimni interes postoji.

2. Zaposleni i lica angažovana van radnog odnosa iz STADA grupe

U cilju internih izveštavanja i postupka budžetiranja, Hemofarm AD ima legitimni interes da obrađuje podatke lica koja su zaposlena ili angažovana od strane drugih društava u okviru Stada grupe, a u skladu sa ustanovljenim internim pravilima i procedurama, kao i merodavnim propisima koji se primenjuju na predmetne podatke o ličnosti.

3. Lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa

Podaci lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa ili stručnu praksu, obrađuju se samo u meri koja je neophodna da bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio sproveden na efikasan način, uz uvažavanje interesa Hemofarm AD i sloboda, prava i interesa kandidata. Kandidatima koji nisu prošli proces selekcije a čiji su podaci prikupljeni u ovu svrhu su omogućena sva prava koja imaju po osnovu merodavnih propisa.

4. Lica koja ulaze u poslovni krug Hemofarm AD

Hemofarm AD ima legitimni interes da obrađuje lične podatke svih lica koja ulaze u poslovni krug i poslovne prostorije Hemofarm AD, bez obzira na to na kojoj se lokaciji nalaze, i da vodi evidencije o ovim posetama u skladu sa svim merodavnim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na propise koji regulišu lično obezbeđenje i video nadzor.

5. Stručna javnost

Hemofarm AD za obradu ličnih podataka lica koja čine stručnu javnost obezbeđuje njihov pristanak, u cilju obrade ličnih podataka u okviru internih zbirki koje se vode radi saradnje sa ovim licima i ostvarivanja komunikacije. Pristanak ovih lica nije potreban ukoliko je obrada njihovih ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora koje su ova lica zaključila, kao i u cilju poštovanja određenih zakonskih obaveza koje se primenjuju na Hemofarm AD, odnosno ukoliko Hemofarm AD lične podatke lica iz ove kategorije u određenim situacijama obrađuje na osnovu legitimnog interesa.

6. Lica koja prijavljuju neželjena dejstva leka (farmakovigilanca)

Lični podaci lica koja prijavljuju neželjena dejstva na lekove se obrađuju isključivo u skladu sa pozitivnim propisima koji se primenjuju na Hemofarm AD, što uključuje i izvršavanje ugovora sa odgovarajućim partnerima.

7. Poslovni saradnici i fizička lica angažovana od strane poslovnih saradnika – pravnih lica

U cilju organizacije poslovanja, Hemofarm AD prikuplja podatke o ličnosti kako fizičkih lica koja samostalno postupaju, tako i fizičkih lica koja su zaposlena kod poslovnih partnera (pravnih lica) i potencijalnih poslovnih partnera, odnosno lica koja su kod njih angažovana po drugom osnovu. Predmetna obrada se vrši kako u cilju zaključenja ovih ugovora, tako i u cilju njihovog izvršenja i ispunjenja svih zakonskih obaveza koje Hemofarm AD ima sa tim u vezi. Ukoliko ugovorna strana nije fizičko lice već pravno lica koje ga je angažovalo, Hemofarm AD će imati legitimni interes da obrađuje lične podatke u meri u kojoj je to neophodno da bi ugovor bio izvršen.

Ukoliko određeni podaci o ličnosti nisu neophodni radi zaključenja i izvršenja ugovora sa konkretnim fizičkim licem koje je nosilac podataka, takvi lični podaci se mogu obrađivati i ukoliko Hemofarm AD ima legitimni interes da vrši konkretnu obradu, jer bi u suprotnom izvršavanje ugovora bilo otežano, a predmetna obrada ne ugrožava prava ni interese lica na koje se podaci odnose.

Podaci o ličnosti poslovnih saradnika i fizičkih lica angažovanih od strane poslovnih saradnika mogu se takođe obrađivati ako su ta lica dala validan pristanak za svrhu koja nije u vezi sa izvršenjem ugovora, a u skladu sa merodavnim propisima.

8. Fizička lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi

Hemofarm AD obrađuje podatke fizičkih lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi, kako sa pojedincima tako i licima koja su angažovana ili predstavljaju druga pravna lica, institucije ili organe vlasti, ali samo u meri koja je neophodna i primerena za ovu svrhu (slanje poziva na proslave i događaje, slanje prigodnih i uobičajenih poklona slanje promotivnog materijala), i uz poštovanje svih načela obrade podataka, merodavnih propisa i internih pravila.

9. Fizička lica koja učestvuju u anketama i nagradnim igrama

Hemofarm AD obrađuje podatke fizičkih lica u svrhe učestvovanja u određenim nagradnim igrama, anketama ili upitnicima koje Hemofarm AD organizuje ili na osnovu legitimnog interesa ili na osnovu pristanka ovih lica, u zavisnosti od toga koje kategorije lica učestvuju u konkretnom ispitivanju, o kakvom ispitivanju je reč, koja vrsta podataka o ličnosti se obrađuje i slično.

10. Fotografisanje fizičkih lica na događajima koje organizuje Hemofarm AD

Na događajima koje organizuje Hemofarm AD može praviti fotografije na kojima se nalaze fizička lica – učesnici događaja, i to kako iz kategorije zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, tako i trećih lica koja se pozivaju na ove događaje. Smatraće se da se obrada ličnih podataka na ovaj način vrši na osnovu legitimnog interesa društava da izveštavaju svoje zaposlene, druga radno angažovana lica, poslovne partnere i opštu javnost, sve dok je takva obrada u skladu sa ustaljenim i uobičajenim praksama u oblasti poslovanja Hemofarm AD, pri čemu će lica na koje se podaci odnosi imati obezbeđena sva prava prema merodavnim propisima.

Prava lica čiji podaci se obrađuju

Fizička lica čiji podaci se obrađuju, u skladu sa primenljivim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, mogu ostvariti sledeća prava kod Hemofarm AD:

• Pravo na informisanost
• Pravo na pristup/kopiju
• Pravo na ispravku
• Pravo na ograničavanje obrade
• Pravo na prigovor
• Pravo na brisanje / „pravo na zaborav”
• Pravo žalbe

Da bi se realizovalo jedno od gore navedenih prava, odnosno fizičko lice nas može kontaktirati u bilo kom trenutku.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti temelji na saglasnosti, odnosno fizičko lice ima pravo prigovora ili povlačenja njegove/njene saglasnosti u bilo kom trenutku, koji će važiti u budućnosti. Zakonitost obrade na temelju saglasnosti do povlačenja saglasnosti ostaje nepromenjena. Data saglasnost može se, naravno, otkazati na sledećoj adresi u bilo kom trenutku, i važiće i u budućnosti:

Hemofarm A.D.
Beogradski put bb
26300 Vršac, Srbija
tel: +381 13 803 100
Faks: +381 13 803 100
E-mail: compliance@hemofarm.com

Osim toga, fizičko lice čiji podaci se obrađuju ima pravo prigovora nadzornom organu za zaštitu podataka u vezi sa obradom njegovih/njenih podataka o ličnosti. Kontakt detalji nadležnog organa se mogu naći na stranici https://www.poverenik.rs/sr/.

Kontakt

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti, možete da nas kontaktirate na compliance@hemofarm.com