srpskiSr

Zainteresovane strane

Od pacijenta, korisnika proizvoda, preko stručne javnosti, medija, preko predstavnika lokalne samouprave i Vlade Srbije, Hemofarm veliki značaj pridaje kvalitetnoj, stvarnoj i stalnoj komunikaciji zasnovanoj na transparentnosti, uvažavanju i poverenju.

zainteresovane strane

Potrebe pacijenata, korisnika proizvoda i stanovništva ključne su za kompaniju. Posebna pažnja se takođe poklanja svim stejkholderima: stručnoj javnosti, medijima, regulatornim telima, Vladi Srbije i iznad svega – zaposlenima. Kultura dijaloga i saradnje sa svim grupama, kao jedan od poslovnih prioriteta Hemofarma, konstantno se unapređuje.

Centar za korporativne poslove i komunikacije pred stalnim je izazovom da, uz uvažavanje dobrih partnerskih odnosa, u najvećoj mogućoj meri uskladi interese svih zainteresovanih strana. Centar je odgovoran za korporativnu komunikaciju i sa internom i sa eksternom javnošću, dok je Organizaciona celina marketinga i prodaje zadužena za komunikaciju sa stručnom javnošću, tj. lekarima i farmaceutima.

Interne komunikacije u Hemofarm kompaniji

Komunikacija sa internom javnošću usmerena je prvenstveno na dijalog sa zaposlenima Hemofarma.

Korporativni INtranet najznačajniji je kanal interne komunikacije. Redovno se na ovom portalu ažuriraju vesti, video-zapisi i fotografije o aktivnostima Hemofarma i Hemofarm Fondacije. Osim što je u funkciji pravovremenog informisanja zaposelnih, INtranet omogućava i pristup neophodnim korporativnim dokumentima, pravilnicima, itd.

Interni e-bilten „Među nama”, koji izlazi kvartalno, prezentuje sve korporativne aktuelnosti koje imaju značaja za internu javnost.

Eksterne komunikacije Hemofarm kompanije

Centar za korporativne poslove i komunikacije odgovoran je za integrisanu komunikaciju na nivou Hemofarma. Ima značajnu ulogu u podršci svim organizacionim celinama sa ciljem što kvalitetnije komunikacije sa zainteresovanim stranama.

Saradnja sa stručnim javnostima i lokalnim samoupravama

Hemofarm među svojim zaposlenima ima i iskusne stručnjake najviših obrazovnih profila iz različitih naučnih oblasti. Svi oni, zajedno sa državnim i društvenim institucijama, stavljaju na raspolaganje svoju stručnost, kako u operativnom tako i u strateškom smislu, pri razmatranju i javnim raspravama u vezi sa izradom ili izmenama propisa, strategija, planova i druge regulative. Kroz stalne kontakte i saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava, na čijoj teritoriji posluje, Hemofarm doprinosi razvoju privrede lokalnih zajednica i kreiranju što boljeg poslovnog i društvenog ambijenta.

Moderni kanali komunikacije

Savremeni kanali komunikacije omogućuju da se dobiju i čuju sve povratne informacije od zainteresovanih strana, ali i da se pokrene aktivan dijalog sa njima. Zato Hemofarm sve više pažnje posvećuje i komunikaciji sa različitim onlajn ciljnim grupama, te svakodnevno odgovara na sva pitanja koja pristignu i putem društvenih mreža, bilo da je reč o informacijama o proizvodima iz portfolija ili savetima za kvalitetniji život i bolje zdravlje.

Centar za korporativne poslove i komunikacije otvoren je i za sva pitanja medija i građana. Kontinuirano unapređujući odnose sa njima deluje i proaktivno, obaveštavajući najvažnijim informacijama u vezi sa kompanijom, portfolijom i poslovanjem.