srpskiSr

Poslovanje

Hemofarm je kompanija koja rast i razvoj bazira na dugoročnoj strategiji.

krug

Hemofarm je kompanija koja je fokusirana na proizvodnju kvalitetnih, dostupnih i bezbednih lekova.

Poslovni prioriteti kompanije ogledaju se u kontinuiranom snadbevanju domaćeg i inostranog tržišta uz stalnu posvećenost edukaciji i razvoju zaposlenih kao najznačajnijem resursu rasta kompanije.

Najznačajniji finansijski pokazatelji:

poslovanje

Hemofarm je lider na farmaceutskom tržištu sa 34.3% učešća naturalno, a 17.3% vrednosno.1 Istovremeno je i najveći izvoznik lekova iz zemlje sa 79.1% učešća u ukupnom izvozu farmaceutskih proizvoda.

Portfolio je fokusiran na najbitnije farmakoterapijske grupe, poput preparata za kardiovaskularne bolesti, antibiotike i neuropsihijatrijske preparate, što odgovara i epidemiološkoj strukturi terapijskih indikacija.

Preparati koji se izdaju bez lekarskog recepta (OTC) zauzimaju lidersku poziciju na farmaceutskom tržištu Srbije, sa udelom od 16.8%.2

Poslovni imperativ je konstantno unapređenje portfolija novijim generacijama lekova, kao i razvoj novih segmenata, pre svega onkološkog.

Poslovanje u okviru STADA grupe otvara dodatne mogućnosti za plasman proizvoda na veoma zahtevna tržišta EU.

Farmaceutsko tržište iz kategorije Rx preparata uslovljeno je cenovnom politikom koju propisuju Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo trgovine. U tom smislu, cene lekova su, takođe, uslovljene i zvanično odobrene vrednosti, koje određuju ta dva nadležna ministarstva.

poslovanje

Hemofarm je najveći izvoznik lekova i u 2014. godini. Svrstao se među 10 najvećih izvoznih kompanija u Srbiji.

1 Izvor: ALIMS

2 Izvor: IMS baza za 2014. godinu

Visoke investicije kao podrška rastu i razvoju kompanije

(*u milionima evra)

poslovanje

Intenzivno investiranje usmereno je u:

  • osavremenjavanje proizvodnih pogona
  • širenje proizvodnih i skladišnih kapaciteta, kao i transfer STADA proizvoda
  • osavremenjivanje laboratorija (R&D, mikrobiološka kontrola itd.)
  • implementaciju i razvoj SAP sistema na nivou Hemofarma
  • kontinuirano usavršavanje zaposlenih